Kansanedustajuus on ammattityötä

Eduskuntakauden aloitus ja hallitusneuvottelujen eteneminen

Sydämellinen kiitos lukuisista onnitteluista uudelleenvalintani johdosta! Vielä kerran kiitos myös äänestäjilleni ja tukijoukoille. Uusi eduskunta on aloittanut työnsä. Valtakirjat on tarkastettu ja valtiopäivät avattu juhlallisesti. Työhön on ollut jälleen innostava tarttua.

Tässä blogissa käsittelen eduskuntatyön aloitusta ja hallitusneuvottelujen etenemistä.

Vapun jälkeen 2.5. eduskunta päättää valiokuntapaikkajaosta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä jakaa valiokuntapaikat aluksi aakkosjärjestyksessä. Tämä on tärkeää huomata, jotta väärinkäsityksiltä vältytään. Ensimmäinen paikkajako ei siis ole lopullinen, eikä siinä vielä huomioida edustajien osaamista tai toiveita. Ainoa poikkeus on suuri valiokunta, jonka osalta pysyvät valinnat tehdään heti Suomen lähenevän EU-puheenjohtajuuskauden vuoksi. Omalta osaltani valiokuntapaikat siis vielä tuosta ensimmäisestä aakkosten perusteella tapahtuvasta jaosta varmuudella muuttuvat. Tavan mukaan Kokoomus jakaa valiokuntapaikat pysyvästi vasta, kun hallituspohja on varmistunut. Aluksi siis etenemme aakkosjärjestyksellä.

Eduskuntatyössä osaaminen ja asioihin perehtyminen ratkaisevat, koska kansanedustajuus on ammattityötä. Valtiopäivien avajaisissa viime torstaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö sen puheessaan kansanedustajille sanoi: ”Alkaneen vaalikauden, seuraavan neljän vuoden ajan, politiikka on teille kaikille ammatti.” Presidentin lausunto oli minulle merkityksellinen, koska pitkäaikainen näkemykseni kansanedustajuudesta ammattityönä on usein aiheuttanut keskustelua puolesta ja vastaan.

Kutsumuksen ja intohimon lisäksi kansanedustaja tarvitsee ammattitaitoa vaikuttaa siten, että puhetta seuraavat teot. Kansalta saatu valtakirja tuo mukanaan suuren vastuun työskennellä Pirkanmaan ja Suomen puolesta. Hakea yhteistyötä railojen sijaan.

Eduskuntavaalit olivat poikkeukselliset. Koskaan aikaisemmin ei vaaleja ole voitettu yhtä matalalla kannatuksella kuin nyt. Se näkyy vaikeana hallitusneuvottelutilanteena.

Vaalien jälkeen olen Kokoomuksen puoluehallituksessa ja tietenkin myös eduskuntaryhmämme puolelta ollut linjaamassa sitä, millä edellytyksillä voimme olla mukana hallitusneuvotteluissa.

Kokoomus voi olla mukana vain, jos vastuullisesta talous-, työllisyys- ja verolinjasta pidetään kiinni.

Kokoomus on valmis kantamaan vastuuta isänmaamme asioista seuraavat neljä vuotta, jos Suomea viedään oikeaan suuntaan. Mahdolliseen hallitukseen osallistumisen keskeinen ehto on, että hallituspuolueet jakavat yhdessä talouden ison kuvan. Kaikkien puolueiden on hyväksyttävä talouden tosiasiat.

Seuraavan hallituksen tavoitteena on oltava kasvava, innovatiivinen, oikeudenmukainen ja menestyvä Suomi, jossa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tavoitella unelmiaan sekä luoda itselleen ja läheisilleen hyvää elämää. Kokoomus painottaa, että Suomen menestys perustuu vahvaan talouteen, työhön, osaamiseen, ahkeruuteen, avoimuuteen, kansainvälisyyteen, vakauteen ja turvallisuuteen.

On tärkeää, että tulevinakin vuosina saamme viettää työn juhlaa vappua tilanteessa, jossa yhä useammalla suomalaisella on töitä. Vain uudet työpaikat mahdollistavat lisäpanostukset koulutukseen, vanhustenhoitoon, liikennehankkeisiin sekä sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen.

Toinen tärkeä ehto on se, että hallitusohjelmassa sovitaan osaamiseen ja koulutukseen panostamisesta. Suomi menestyy vain vahvalla osaamisella ja tutkimustiedolla. Suunnataan katse varhaisiin vuosiin ja tuetaan oppimista ajoissa. Vahvistetaan perusopetustamme ja kehitetään määrätietoisesti korkeakoulutusta ja huippututkimusta.

Pirkanmaan koulutuksen näkökulmasta erityisesti Tampereen uuden korkeakouluyhteisön rahoitus sekä ammatillisen koulutuksen laatu ja riittävä lähiopetus on turvattava. Suomen pitää olla maa, jossa saa oppia uutta myös työuran aikana. Jatkuvan oppimisen reformi on välttämätön osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Julkaisimme tänään Kokoomuksen vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin. Kokonaisuudessaan pidän vastauksiamme varsin onnistuneena kokonaisuutena. Olisin toivonut, että talouden isosta kuvasta ja myös yrittäjyyden edellytysten parantamisesta olisi esitetty suoremmin kysymyksiä vastattavaksi.

Pidän tärkeänä, että Kokoomus esitti vastauksissaan tiukat kynnyskysymykset hallitusneuvotteluihin. Vastauksissaan Kokoomus pitää seuraavia kynnyskysymyksiä oleellisina hallituspolitiikan kannalta:

1. Hallituksen on sitouduttava päätöksiin, joilla asiantuntija-arvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75% työllisyysaste 15-64-vuotiaiden ikäryhmässä. Työllisyystavoitteen saavuttamista tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa sovitaan lisätoimista.

2. Hallituksen tulee jatkaa julkistalouden vahvistamista ja pienentää kestävyysvajetta. Julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita tulevien haasteiden varalle.

3. Kokoomus pitää välttämättömänä investointeja koulutukseen, osaamiseen ja sivistykseen. Koulutus-järjestelmämme uudistamista on jatkettava.

4. Hallituksen pitää huolehtia kestävästä kasvusta niin ympäristön, ilmaston kuin taloudenkin osalta.

5. Työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Yrittämisen verotusta ei tule kiristää.

6. Sote-palveluiden kehittäminen ja saatavuuden parantaminen aloitetaan heti nykylainsäädännön pohjalta mm. hoitotakuuta kiristämällä ja palveluseteleiden käyttöä lisäämällä. Ei luoda tarpeettomia hallintorakenteita.

7. Kokoomus edellyttää, että hallitus toteuttaa työelämän tasa-arvoa ja työllisyyttä edistävän perhevapaauudistuksen.

8. Kokoomus ei hyväksy perustuloa tai muuten vastikkeettomuuteen perustuvaa työttömyysturvamallia. Vastikkeeton perustulo ei tue tavoitetta korkeasta työllisyysasteesta ja lisäisi heikossa työmarkkina-asemassa olevien syrjäytymistä.

9. Hallituksen on edistettävä työperäistä maahanmuuttoa Suomen kilpailukykyä parantavalla tavalla.

10. Hallitus ylläpitää ja vahvistaa sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota. Turvapaikkapolitiikan tiukasta linjasta pidetään kiinni. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on palautettava.

11. Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän puolestapuhuja ja kannettava globaali vastuunsa kehityskysymyksistä.

12. EU:ssa suomen tulee toimia aloitteellisesti yhteisiä ratkaisuja hakien. Yhtenäinen, oikeusvaltiota ja liberaalia demokratiaa puolustava toimintakykyinen EU tuottaa turvallisuutta ja hyvinvointia enemmän kuin kukin jäsenmaa yksin.

13. Hallituksen tulee sitoutua huolehtimaan puolustusselonteon (2017) mukaisesta resursoinnista. Suomen tulee pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa.

Kokoomuksen vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Vastaukset ovat tiiviitä ja perustuvat aiempaan ohjelmatyöhömme. Se, että jotain asiaa ei vastauksissa ole erikseen mainittu, ei tarkoita sitä, etteikö yksityiskohtaa nostettaisi esiin varsinaisissa neuvotteluissa Säätytalolla. Seuraavaksi hallitustunnustelija pohtii, mitkä puolueet jatkavat Säätytalon neuvotteluihin.

Iloista suomalaisen työn ja työtä tekevien juhlaa vappua!

Muita kirjoituksia

Instagram