Kansanedustajuus on ammattityötä

Arvot

Politiikassa tärkeintä ovat asiakysymykset. Kun faktat päätöksenteon tueksi on hankittu, teen ratkaisut perustuen siihen, mitä arvostan. Minulle tärkeitä arvoja ovat kannustavuus, sivistys ja välittäminen. Kaikkiin näihin arvoihin sisältyy myös mahdollisuuksien tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja vastuullinen vapaus.

Lopetetaan valitus, aloitetaan kannustus

Kannustavuus on minulle sitä, että jokainen voi omilla valinnoillaan ja työnteollaan vaikuttaa oman tulevaisuutensa rakentamiseen ja sen suuntaan. Kannustetaan ihmisiä tekemään omia valintojaan omaksi ja koko yhteiskunnan parhaaksi. Kannustavuus on sitä, että kannustetaan ihmisiä toteuttamaan itseään – myös menestymään. Kannustavuuteen kuuluu, että myös toisen menestys hyväksytään.

Sivistys ja osaaminen

Yhteiskunnan vaurastuminen ja sivistyksen vaaliminen eivät ole vastakkaisia tavoitteita. Päinvastoin. Suomen menestys on aina perustettu osaamiselle ja koko väestömme sivistystasolle. Laadukkaasta koulutusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä on edelleen pidettävä hyvää huolta. Kaikilla suomalaisilla on taustasta ja varallisuudesta riippumatta oltava mahdollisuus kouluttautua ja menestyä omien kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan.

Osaaminen ja sivistys ovat myös olleet oman poliittisen toimintani ydinaluetta. Olen vaikuttanut poliittisen toimintani alusta asti erityisesti koulutuskysymysten parissa. Vaikuttaminen alkoi yliopistolta ja opiskelijapolitiikasta. Työskentely Pirkanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana on tuonut erityisesti paikallista ja seudullista näkökulmaa koulutukseen ja osaamiseen. Eduskunnassa olen ollut mukana sivistysvaliokunnan työssä.

Sivistys on myös itseisarvo. Sivistynyt ihminen on suvaitsevainen ja hyväksyy ihmisten erilaisuuden ja erilaiset elämänvalinnat. Erilaisuutta ymmärtämällä voimme matkata yhdessä luottavaisesti tulevaisuuteen

Aito välittäminen

Kannustavuus, sivistys ja välittäminen ovat arvopohjani ytimessä. Innostus muuttaa maailmaa syntyy välittämisen tunnosta.

Sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja yritteliään yhteiskunnan välillä ei ole ristiriitaa. Päinvastoin. Hyvinvointi ja taloudelliset resurssit auttaa tehdään vain työllä. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa mahdollisuuksien tasa-arvoa ja toimivaa turvaverkkoa, ei ylenpalttista ihmisten holhoamista.

Pelkästään tulonsiirroin tai lakeja ja normeja säätämällä ei synny aitoa välittämistä ja hyvinvointia. Mielestäni välittämistä ei voi ulkoistaa valtion tehtäväksi – tämä on keskeinen ero kokoomuslaisen ja vasemmistolaisen ajattelun välillä. Kun aito välittäminen yritetään valtiollistaa, jää vain järjestelmän vastuu. Sellainen ei ole inhimillinen maailma.

Perheen ja ystävien merkitys on korvaamaton. Järjestelmiä ja yhteiskunnan vastuuta tarvitaan. Mutta tarvitsemme käytäntöjä, jotka aidosti vastaavat apua tarvitsevien tarpeisiin. Esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoissa tai omaishoitajissa on välittämisen potentiaalia, jota pitäisi osata arvostaa paljon nykyistä korkeammalle.

Välittäminen tarkoittaa välittämistä paitsi toisista ihmisistä myös ympäristöstä. Vastuunkanto on tärkeää, kun tahdomme varmistaa, että yhteistä jaettavaa on vielä huomennakin. Hyvinvoinnin rakentamisen edellytykset on taattava myös tuleville sukupolville.