Kannustava Suomi menestyy ja voi hyvin

Kymmenen askelta kohti menestyvää tulevaisuuden Suomea:

1) Työn on palkittava tekijänsä. Siitä on saatava työn määrään ja vaativuuteen nähden oikeudenmukainen korvaus. Tehdään työhön ja yrittämiseen kannustava verouudistus. Työ on myös parasta sosiaaliturvaa.

2) Yrittäjyys on Suomen kivijalka. Verouudistus kannustaa yrittäjyyteen ja tukee yritysten kasvua ja erityisesti halua työllistää. Hyvinvointi tehdään työllä. Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja. Yrittäjyyden esteitä ja turhaa byrokratiaa on poistettava uusien työpaikkojen tieltä.

3) Koulutus kantaa tulevaisuuteen. Laadukas koulutus tarjoaa suomalaisille hyvät eväät pärjätä aktiivisina kansainvälistyvässä maailmassa. Suomi pärjää osaamisellaan. Vaalitaan perusopetustamme ja kehitetään määrätietoisesti korkeakoulutusta ja huippututkimusta. Otetaan työelämälähtöisyys koulutuksen ohjenuoraksi ja laitetaan koulutusmäärät kohdalleen. Nuorten on päästävä kiinni työelämään. Ketään ei ole varaa päästää tippumaan kelkasta. Koulutuksesta ei saa enää leikata, koska se on leikkaamista tulevaisuuden menestyksen eväistä.

4) Paremminvointia työelämään. Etsitään yhdessä ratkaisuja työelämän laadun ja työssä jaksamisen parantamiseksi sekä työn määrän lisäämiseksi. Panostetaan vaivojen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun työterveyshuollossa. Mahdollistetaan arkipäivän pienet askeleet ja joustavuus työpaikoilla, jotta työurat oikeasti pitenevät. Kannustava Suomi on perheystävällinen. Tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista. Luodaan aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa työmarkkinoille jakamalla vanhemmuudesta työnantajille koituvat kustannukset nykyistä tasaisemmin.

5) Pelastetaan hyvinvointi vastuullisella taloudenpidolla. Taataan laadukkaat yksilölliset palvelut ja apua tarvitseville. Hyvinvoinnin pelastaminen edellyttää kestävää taloudenhoitoa. Lopetetaan tulevien sukupolvien piikkiin velaksi eläminen.  Laitetaan rahaa ihmisiin ja hyvinvointiin, ei seiniin ja byrokratiaan. Nykyaikaistetaan rakenteita. Turvataan hyvinvoinnin oikeudenmukainen jakautuminen elämänkaaren eri vaiheisiin. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen kannattavat aina. Ikääntyvässä yhteiskunnassa ikäihmisten arvokas vanhuus on yhteinen asiamme. Huolehditaan eläkkeiden ostovoimasta, jotta eläkeläisillä on varaa pitää itsestään huolta. Se on kansantaloudellisestikin järkevää. Eläkkeiden verotus ei saa olla palkkojen verotusta kireämpää.

6) Vastuu luonnosta ja ympäristöstä. Tehdään kestäviä energiaratkaisuja ja parannetaan vesistöjemme tilaa. Panostetaan uuteen ympäristöteknologiaan, ja hyödymme sen työllistävistä vaikutuksista. Kaveria ei jätetä – ei myöskään eläinystävää. Laitetaan takkuileva raideliikenne kuntoon ja kehitetään uusia yhteyksiä Pirkanmaalle.

7) Kuunnellaan ihmisiä ja perheitä. Arjen sujuvuus ja valinnan mahdollisuuksien luominen on tärkein tavoitteemme. Tehdään päätöksenteosta avointa ja selkeää. Vastuu ja aito välittäminen kantavat vaikeiden aikojen yli. Otetaan ihmisten kuuleminen heidän arkipäivän asioissaan politiikan ohjenuoraksi. Jokainen on oman arkensa asiantuntija.

8) Kulttuuri ja liikunta luovat elinvoimaa. Luovuuden esiin kaivaminen ja virikkeellisen yhteiskunnan rakentaminen on henkisen hyvinvoinnin perusta. Taide ja liikunta kannattaa aina. Panostetaan erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Liikunta- ja vapaaehtoistyöhön sijoitettu euro maksaa itsensä aina monin verroin takaisin.

9) Turvallinen Suomi. Huolehditaan uskottavasta puolustuskyvystä niin, että kenenkään ei kannata Suomea uhata. Monipuolinen varautuminen ulkoisiin uhkiin on suomalaisten paras turva. Turvallisuus lähtee ihmisten arjen turvallisuudesta. Poliisin on oltava hädän hetkellä nopeasti paikalla ja vakavien rikosten rangaistukset on kiristettävä vastaamaan kansalaisten oikeustajua.

1o) Uusi työote eduskunnassa. Puhutaan totta ja herätetään toivo. Tarvitsemme tosiasioiden tunnustamista ja rohkeutta asettaa tavoitteita. Kansanedustajuus on ammattityötä, joka vaatii erityisosaamista. Tarvitsemme eduskuntaan tulevaisuuteen katsovia suoraselkäisiä päättäjiä, joilla on kykyä ja tahtoa laittaa Pirkanmaan ja Suomen asiat kuntoon. Tekojen aika on nyt.

Tule kanssani matkalle kohti paremmin voivaa Suomea!